stage_image

ContiOnlineCont@ct

Algemene verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Algemeen

1.1. Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aankooporders, verkopen en leveringen van alle goederen door CONTINENTAL BENELUX BV, met maatschappelijke zetel te 4040 Herstal, Parc. Ind. Des Hauts Sarts, 1e av 44, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0404.411.707 (hierna ‘CONTINENTAL’) aan een natuurlijke persoon die optreedt in de hoedanigheid van ondernemer of aan een rechtspersoon (hierna de ‘Klant’) zoals beschreven in de orderbevestiging. Deze algemene voorwaarden gelden met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Klant. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover zij door CONTINENTAL uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard, in welk geval deze algemene voorwaarden niettemin hun aanvullende werking behouden voor alle aspecten die niet afwijkend geregeld worden.

1.2. In geval van een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst over de voorrang van de eigen algemene voorwaarden van de Klant of enige andere specifieke overeenkomst die schriftelijk is ondertekend en opgesteld, blijven deze verkoopvoorwaarden van toepassing op een aanvullende en complementaire wijze.

1.3. Afwijkingen, aanvullingen of wijzigingen aan deze verkoopvoorwaarden vinden geen uitwerking, tenzij ze uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen zijn tussen de partijen.

1.4. Aanpassingen of voorstellen tot wijziging van een bestelling zullen slechts geldig zijn indien deze zijn bevestigd door een uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst tussen de partijen.

1.5. Behoudens een door de Klant geleverd schriftelijk tegenbewijs, erkent en aanvaardt de Klant door het sluiten van een overeenkomst met CONTINENTAL deze algemene verkoopvoorwaarden.

1.6. Voor de toepassing van deze algemene verkoopvoorwaarden wordt door de partijen onder ‘Overmacht’ verstaan: elke gebeurtenis die redelijkerwijze onafhankelijk is van de controle van een partij, zoals, doch niet beperkt tot: gevallen van overmacht, overstromingen, droogte, aardbevingen of andere natuurrampen; epidemieën of pandemieën; terroristische aanslagen, burgeroorlog, rellen of opstanden, oorlog, oorlogsdreiging of voorbereiding op oorlog, gewapende conflicten, het instellen van sancties, embargo's of het verbreken van diplomatieke betrekkingen; vertragingen in transport; nucleaire, chemische of biologische verontreiniging of supersonische schokgolven; wetten of maatregelen opgelegd door een overheid of een overheidsinstantie, inclusief doch niet beperkt tot het opleggen van een invoer- of uitvoerbeperking, quota of verbod; instorting van gebouwen, brand, ontploffingen of ongevallen; arbeids- of handelsgeschillen, stakingen, industriële acties of lock-outs; wanprestaties van leveranciers of onderaannemers; en onderbrekingen of storingen van nutsvoorzieningen, enz.


2. Bestellingen en sluiting overeenkomst

2.1. Door CONTINENTAL verstrekte catalogi, nieuwsbrieven, brochures en advertenties kunnen in geen enkel geval beschouwd worden als een bindende offerte van de erin beschreven of afgebeelde diensten en goederen. Alle door CONTINENTAL verstrekte offertes zijn geenszins bindend voor CONTINENTAL en moeten worden beschouwd als een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling door de Klant, tenzij uitdrukkelijk andersschriftelijk overeengekomen tussen de partijen . De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid van elke geplaatste bestelling.

2.2. Elke annulering van een bestelling en/of overeenkomst door de Klant dient schriftelijk te gebeuren en gaat slechts in na de schriftelijke aanvaarding van deze annulering door CONTINENTAL. De. De Klant dient alle schade te vergoeden die het geval is van de annulering. In geval van een annulering heeft CONTINENTAL in elk geval recht op betaling van een schadevergoeding van 30% van de prijs, onverminderd het recht van CONTINENTAL om een hogere geleden schade te bewijzen en te vorderen (met inbegrip van, om alle twijfel weg te nemen, gederfde winst) of om de uitvoering van de overeenkomst te eisen. In geval van annulering door de Klant, zal de schade van CONTINENTAL forfaitair minimaal begroot worden op 30 % van de overeengekomen prijs (incl. belastingen, taken en kosten) onverminderd het recht van CONTINENTAL om een vergoeding van haar reële schade of om de uitvoering van de bestelling of de overeenkomst te vorderen. Een vaste interestvoet van 10% zal van toepassing zijn, te rekenen vanaf de datum van ingebrekestelling, indien de Klant nalaat om de genoemde schadevergoeding spontaan te betalen.


 

3. Prijzen – belastingen

3.1. De voor de goederen en diensten toepasselijke prijs is de prijs die is weergegeven in de orderbevestiging van CONTINENTAL. In geen enkel geval zal een bevestiging van de prijs door CONTINENTAL met betrekking tot een bepaalde bestelling bindend zijn voor toekomstige of latere bestellingen, behoudens algemene prijsregelen die uitdrukkelijk anders schriftelijk zijn overeengekomen tussen partijen.

3.2. De prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn exclusief btw, kosten (transportkosten, assemblage- en plaatsingskosten, enz.) en eventuele andere belastingen, heffingen, bijdragen of retributies, behoudens uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

3.3. Indien de leveringstermijn, leveringsplaats of omstandigheden met betrekking tot de levering wijzigen op verzoek van de Klant, of indien de Klant hierover onjuiste of onvolledige informatie heeft bezorgd, is CONTINENTAL gerechtigd om kosten die voortvloeien uit een dergelijke wijziging of onjuiste of onvolledige informatie te verhalen op Klant.

3.4. De Klant is niet gerechtigd om schuldvergelijking toe te passen op bedragen die CONTINENTAL aan de Klant zou verschuldigd zijn.


4. Betaling – kredietlimieten – sancties

4.1. Behoudens andersluidende bepalingen op de factuuren tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen, , is de betaling van de factuur vanaf de factuurdatum opeisbaar. De Klant zal geacht worden aan zijn betalingsverplichtingen te hebben voldaan zodra de verschuldigde bedragen ontvangen werden op de bankrekening van CONTINENTAL.

4.2. Indien de Klant bepaalde in een factuur vermelde bedragen betwist, moet de Klant de beschrijving van de klacht binnen acht dagen na de factuurdatum via een aangetekend schrijven kenbaar maken aan CONTINENTAL. Indien binnen de aangegeven termijn geen dergelijke klacht is ontvangen door CONTINENTAL, wordt de Klant geacht de factuur te hebben aanvaard.

4.3. In geval van achterstallige betaling van het factuurbedrag door de Klant, behoudt CONTINENTAL zich het recht voor om de uitvoering van de levering van de goederen gedeeltelijk of geheel op te schortenn, totdat alle achterstallige facturen werden voldaan en de kredietlimieten van de Klant zich weer op een aanvaardbaar niveau bevinden.

4.4. In geval van een laattijdige betaling van een factuur door de Klant, worden alle andere facturen zonder enige ingebrekestelling onmiddellijk verschuldigd, zelfs indien de vervaldatum voor die andere facturen nog niet verstreken is. Daarnaast zullen alle door CONTINENTAL verleende betalingsfaciliteiten of kortingen onmiddellijk en automatisch vervallen.

4.5. Gedeeltelijke en tussentijdse betalingen worden eerst verrekend met de verschuldigde interesten, vervolgens met schadevergoedingen of boetes en/of gemaakte kosten, en pas daarna met het gefactureerde bedrag.

4.6. Bij vertraging in de betaling van een gefactureerd bedrag door toedoen van de Klant, is de Klant CONTINENTAL zonder ingebrekestelling automatisch een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het laattijdige en niet-betaalde factuurbedrag (met een minimum van 125 euro per factuur).

4.7. CONTINENTAL behoudt zich het recht voor om de uitvoering van andere bestaande overeenkomsten met de Klant gedeeltelijk of in hun geheel te annuleren indien de Klant het factuurbedrag niet tijdig betaalt of enige andere in deze verkoopvoorwaarden vermelde verplichting niet nakomt.

4.8. Vertraging van de betaling door de Klant van een voorschot kan leiden tot een proportionele vertraging in de levering door CONTINENTAL.

4.9. Bij niet-betaling op de op de factuur vermelde vervaldag behoudt CONTINENTAL zich het recht voor om de overeenkomst tussen de partijen zonder voorafgaande ingebrekestelling te beëindigen of geheel of gedeeltelijk te herroepen of (naar keuze van CONTINENTAL) de gedwongen uitvoering van de overeenkomst te eisen, onverminderd het recht van CONTINENTAL om een bijkomende schadevergoeding te vorderen ingevolge de (vroegtijdige) beëindiging van de overeenkomst. Een dergelijke bijkomende schadevergoeding bedraagt in elk geval 75% van het openstaande saldo, onverminderd het recht van CONTINENTAL om een vergoeding van haar reële schade re vorderen


5. Garanties – waarborgen 5.1. Indien het vertrouwen van CONTINENTAL inzake de solvabiliteit van de Klant werd geschaad ten gevolge van objectieve omstandigheden, zoals juridische procedures die zijn ingeleid tegen de Klant, behoudt CONTINENTAL zich het recht voor om een garantie of passende zekerheid van de Klant te eisen. Indien de Klant een dergelijke garantie of passende zekerheid niet wenst te verlenen, behoudt CONTINENTAL zich het recht voor om de verdere uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te herroepen, zelfs indien sommige goederen reeds werden geleverd.

 

6. Retentierecht –  risico

6.1. CONTINENTAL behoudt de exclusieve eigendom van de goederen tot na de volledige betaling van de gefactureerde bedragen (intresten, schadevergoeding, boetes en en alle andere eventuele kosten inbegrepen).

Indien de Klant de koopprijs niet (of nog niet volledig) heeft betaald, zal de Klant derden (bv. een curator, schuldeisers, of insolventie-toezichthouders) per aangetekend schrijven in kennis stellen van het eigendomsvoorbehoud van CONTINENTAL, telkens zulks vereist is door de gegeven omstandigheden, zoals doch niet beperkt tot de omstandigheid waarbij een derde beslag legt of dreigt te leggen op door CONTINENTAL geleverde goederen. De Klant zal CONTINENTAL van dergelijke omstandigheied onmiddellijk informeren per aangetekend schrijven

6.2. In geval van betaling per cheque of wisselbrief zal de betaling slechts geacht worden te zijn uitgevoerd op de datum van de werkelijke inning van het bedrag.

6.3. De Klant zal al het nodige doen om het eigendomsvoorbehoud van CONTINENTAL te garanderen. De Klant verklaart en garandeert om CONTINENTAL op eerste verzoek van CONTINENTAL toegang te verschaffen tot de goederen, ongeacht waar deze zich bevinden.

6.4. Voor zover als nodig, kent de Klant CONTINENTAL onherroepelijk het recht toe om de goederen terug in haar bezit te laten stellen. Hierbij is CONTINENTAL onherroepelijk gemachtigd om de bedrijfsterreinen van de Klant te betreden teneinde de goederen waarvan zij eigenaar blijft, terug in bezit te nemen. 6.5. De Klant is niet gerechtigd om goederen aan derden door te verkopen of over te dragen voordat het eigendomsrecht op grond van deze verkoopvoorwaarden aan hem werd overgedragen (d.w.z. voordat alle aan CONTINENTAL verschuldigde bedragen werden voldaan). Indien toch een dergelijke doorverkoop of overdracht door de Klant met miskenning van deze verkoopvoorwaarden plaatsvindt, zullen de opbrengsten van de doorverkoop of de overdracht door de Klant in bewaring worden gehouden voor rekening van CONTINENTAL. CONTINENTAL zal bijgevolg gerechtigd zijn om betaling te vorderen van de derde-koper van de goederen, onverminderd de betalingsverplichting van de Klant. 6.6. Het risico van schade aan en verlies van de goederen gaat bij levering over op de Klant. Hierin inbegrepen is het risico in geval van omstandigheden die kunnen worden aangemerkt als een geval van Overmacht.

 

7. Plaats van levering / uitvoering

7.1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomstgeschiedt de levering van goederen conform de Incoterm Ex Works (EXW) bij CONTINENTAL (Incoterms 2020), zelfs indien de levering wordt verricht door CONTINENTAL, in welk geval CONTINENTAL louter optreedt als lasthebber van de Klant. De kosten voor de levering en het transport van de goederen worden uitsluitend door de Klant gedragen, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst.

 

8. Leveringstermijn

8.1. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen , zijn alle leveringsdata louter indicatief en vormen de leveringstermijnen geen essentieel onderdeel van de overeenkomst. . In geen geval kan de overschrijding van deze termijn aanleiding geven tot een vordering voor schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst, of vordering van verschuldigde interest, tenzij zulks uitdrukkelijk door CONTINENTAL werd aanvaard en schriftelijk bevestigd.

8.2. CONTINENTAL is niet aansprakelijk voor problemen in verband met de levering van de goederen veroorzaakt door handelingen van de Klant of een derde-leverancier die direct of indirect is betrokken bij de levering van de goederen. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders werd overeengekomen, heeft CONTINENTAL het recht om gedeeltelijke leveringen van de goederen uit te voeren.

8.3. Indien de Klant verzuimt de levering van de goederen in ontvangst te nemen zoals overeengekomen, of in geval van vertragingen in de levering te wijten zijn aan handelingen van de Klant of een derde partij, zullen alle gemaakte kosten (zoals opslagkosten enz.) aangerekend worden aan de Klant, met een minimum van 50 euro per begonnen week van vertraging bij de levering, onverminderd de verplichting van de Klant om de verschuldigde prijs en andere schadevergoedingen zoals interesten, boetes enz. te betalen, en onverminderd het recht van CONTINENTAL om de overeenkomst te ontbinden.

 

9. Verpakking

9.1 CONTINENTAL behoudt zich het recht voor om de verpakking van haar goederen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de Klant. Bestelde hoeveelheden kunnen worden gewijzigd teneinde in overeenstemming te zijn met de standaard verpakkingseenheden.

 

10. Bescherming van persoonsgegevens

10.1. CONTINENTAL leeft de bepalingen van alle toepasselijke wetgeving omtrent privacy en gegevensbescherming strikt na en treedt uitsluitend op als verwerker van persoonsgegevens voor rekening van de Klant. Overeenkomstig de instructies van de Klant (die verantwoordelijk is voor de verwerking van die gegevens) zal CONTINENTAL (de verwerker) die gegevens uitsluitend verwerken op basis van de opdracht van de Klant. Alleen de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, worden door de gegevensverwerker verwerkt. CONTINENTAL verbindt zich ertoe alle persoonsgegevens strikt vertrouwelijk te houden, tenzij de bekendmaking ervan wordt opgelegd door de wet of door een regelgeving of indien de Klant CONTINENTAL opdraagt dit te doen. CONTINENTAL verbindt zich ertoe deze gegevens niet langer te bewaren dan nodig is voor de uitvoering van de opdracht. Indien de opslag van de gegevens niet langer noodzakelijk is, zal de verwerker ze permanent wissen en verwijderen, of terugbezorgen aan de Klant. De Klant zal alle betrokkenen inlichten omtrent de verschillende aspecten van gegevensbescherming zoals opgenomen in deze verkoopvoorwaarden. De personen van wie de gegevens worden verwerkt, beschikken over het recht van inzage, rectificatie en – in beginsel – het wissen van de persoonsgegevens en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van die gegevens. Vanaf 25 mei 2018 hebben de betrokkenen tevens – in beginsel – het recht om de gegevensverwerking te beperken, alsook het recht op overdracht van die gegevens. De Klant zal de betrokkenen ervan in kennis stellen dat een kopie van de voorzijde van hun identiteitskaart noodzakelijk zal zijn voor de uitvoering van dergelijke rechten. Voor verdere klachten of informatie dienen de betrokkenen in eerste instantie contact op te nemen met de Klant, maar alle betrokkenen kunnen ook rechtstreeks klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteiten.

 

11. Productgarantie

11.1. CONTINENTAL is niet aansprakelijk in geval van nalatigheid, verkeerd gebruik, wijzigingen aan het product, onoordeelkundige behandeling of zorg en in geval van inadequate opslag door de Klant of derden.

11.2. De verplichtingen van CONTINENTAL zijn beperkt tot het leveren van goederen in overeenstemming met de overeengekomen specificaties. CONTINENTAL zal geen enkele waarborg of garantie verlenen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst. CONTINENTAL zal geen enkele verantwoordelijkheid dragen voor de conformiteit van de goederen in overeenstemming met de wetgeving en regelgevingg in landen waar de Klant de producten desgevallend wenst te verkopen. De Klant verbindt zich ertoe CONTINENTAL te vrijwaren in geval van aanspraken van derden.

11.3. Behoudens bedrog, opzet of een zware fout in hoofde van CONTINENTAL of vanwege haar personeel, kan CONTINENTAL in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden jegens de Klant of een derde voor enige bijzondere, gevolg-, indirecte of toevallige schade (waaronder maar niet beperkt tot: winstderving, verlies van goodwill, verlies van zakelijke kansen, omzetverlies, verlies van klanten, enz.), ongeacht de oorsprong en de grond tot aansprakelijkheid en ongeacht het feit of ze voorafgaandelijk in kennis werd gesteld van de mogelijkheid van deschade, die op welke manier dan ook voortvloeit uit de overeenkomst tussen de Klant en CONTINENTAL. De aansprakelijkheid van CONTINENTAL is hoe dan ook beperkt tot de directe en voorzienbare schade en beloopt maximaal de door CONTINENTAL gefactureerde en werkelijk ontvangen bedragen.

 

12. Klachten m.b.t. de goederen en teruggave van de goederen

12.1. De Klant dient de goederen steeds grondig te inspecteren bij levering of bij ophaling? Elke niet-conformiteit moet – op straffe van verval– door de Klant worden gemeld op de transportdocumentenen binnen een termijn van 2 dagen na ontvangst van de levering wat betreft de bij levering redelijkerwijze niet zichtbare of duidelijke gebreken (bv. wegens de verpakking) en dit, eveneens op straffe van uitsluiting, per aangetekend schrijven en per e-mail. Een dergelijk aangetekend schrijven en een dergelijke e-mail dienen een verwijzing naar de desbetreffende bestelling en factuur te omvatten, alsook een accurate en gedetailleerde beschrijving van de niet-conformiteit of het gebrek, bij gebreke waaraan de klacht niet-ontvankelijk zal zijn.

12.2. Elk verborgen gebrek dat zich slechts nadien zou veruitwendigen, moet op straffe van verval door de Klant worden gemeld uiterlijk binnen een termijn van 5 dagen na vaststelling van het gebrek en dit per aangetekend schrijven en per e-mail met verwijzing naar de desbetreffende bestelling en factuur en met een gedetailleerde beschrijving van het gebrek en de schade. Bij gebreke hieraan, is de klacht niet-ontvankelijk. In elk geval zal een klacht met betrekking tot een gebrek als niet-ontvankelijk worden beschouwd indien deze 12 maanden na levering door CONTINENTAL wordt ontvangen. De rechtsvordering voor verborgen gebreken dient te worden ingesteld binnen een termijn van vier maanden na kennisname van het gebrek door de Klant of nadat men redelijkerwijze kennis van het defect diende te hebben, en in elk geval uiterlijk 12 maanden na de leveringsdatum.

12.3. Klachten en/of geschillen, van welke aard ook, geven de Klant niet het recht de uitvoering van haar verbintenissen jegens CONTINENTAL op te schorten, noch verlenen zij de Klant het recht om de bestelling of de levering van de goederen te annuleren. Indien de klacht gerechtvaardigd is, heeft CONTINENTAL het keuzerecht om de Klant te vergoeden ten belope van de prijs voor de goederen, dan wel de geleverde goederen te vervangen, met uitsluiting van alle andere rechtsmiddelen waarop de Klant zich kan beroepen.

12.4. In geval van niet-conforme levering (en op voorwaarde dat de Klant CONTINENTAL hiervan heeft geïnformeerd zoals beschreven in Artikel 12.2 en er niet voor opteert om deze goederen in bezit te houden), zal CONTINENTAL, naar haar eigen keuze en ervan uitgaande dat zij dit zonder onredelijke vertraging kan bewerkstelligen en zonder de Klant onredelijk te hinderen:

 

(a) zonder enige bijkomende kosten in hoofde van de Klant de goederen vervangen door conforme goederen;

 

of

(b) de koopprijs voor de goederen terugbetalen aan de Klant, zonder enige bijkomende kosten in hoofde van de Klant. 12.5. Goederen kunnen enkel aan CONTINENTAL worden geretourneerd na schriftelijke goedkeuring door CONTINENTAL. Goederen die worden geretourneerd zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring, kunnen niet worden gecrediteerd door CONTINENTAL.

12.6. Goederen zullen geacht worden te voldoen aan de contractvoorwaarden, ook al is er sprake van gebruikelijke kleine afwijkingen eigen aan de sector of specifieke handel.

 

 

Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen, is enige andere tegemoetkoming of vergoeding dan deze beschreven in dit Artikel 12 uitgesloten. Elke eventuele vordering is in elk geval beperkt tot de door de Klant betaalde prijs voor de goederen die het voorwerp uitmaken van het geschil.

 

13. Wanprestatie (of aansprakelijkheid) van de Klant

13.1. Voor zover de Klant zich niet houdt aan de verplichtingen in deze verkoopvoorwaarden of enige andere tussen de partijen gesloten overeenkomst, heeft CONTINENTAL het recht om haar verplichtingen ten aanzien van de Klant in andere lopende overeenkomsten tussen de partijen op te schorten.

13.2. Indien een ingebrekestelling per aangetekende post uitgaande van CONTINENTAL gedurende een termijn van 15 dagen onbeantwoord blijft, is CONTINENTAL gerechtigd om de overeenkomst tussen de partijen als volledig beëindigd of ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht van CONTINENTAL op een forfaitaire schadevergoeding van 40% van het gefactureerde bedrag voor geleden schade en inkomstenverlies, onverminderd het recht van CONTINENTAL om een vergoeding voor haar reële schade te vorderen.

 

14. Overmacht

14.1. CONTINENTAL is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen die veroorzaakt wordt door overmacht. Bij een Overmachtsituatie heeft CONTINENTAL het recht de verdere uitvoering van haar verplichtingen tiidelijk op te schorten.

14.2. Indien CONTINENTAL zich wenst te beroepen op een Overmachtsituatie, dient zij de Klant hiervan binnen 5 werkdagen na de vaststelling dat zij haar verplichtingen niet of niet tijdig kan uitvoeren ten gevolge van de Overmachtsituatie, hiervan in kennis te stellen

14.3. Indien de Overmachtsituatie tot gevolg heeft dat CONTINENTAL haar verbintenissen niet kan nakomen gedurende een periode van meer dan drie maanden, zal elke partij gerechtigd zijn de overeenkomst per schriftelijke kennisgeving aan de andere partijbuitengerechtelijk te ontbinden, zonder dat enige vergoeding verschuldigd is. De openstaande bedragen voor de goederen die vóór de Overmachtsituatie werden geleverd, blijven echter volledig verschuldigd.

 

15. Intellectuele eigendomsrechten

15.1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst is de Klant niet gerechtigd om de merknaam, handelsnaam en/of bedrijfsnaam van CONTINENTAL te gebruiken.

15.2. De Klant verwerft geen enkel intellectueel eigendomsrecht van CONTINENTAL.

 

16. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

16.1. Elk geschil betreffende de totstandkoming, de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering en de beëindiging van de met de klant gesloten overeenkomst kan uitsluitend worden beslecht door de rechtbanken van het rechtsgebied Brussel.

16.2. Het Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst. De toepassin van ‘renvoi’ of terugverwijzing is uitdrukkelijk uitgesloten evenals de toepassing van het Weens Koopverdrag.

16.3. Tenzij anders bepaald in deze verkoopvoorwaarden, , zal eender welke vordering van de Klant voortvloeiend uit of verband houdend met een verkoopovereenkomst verjaren na het verstrijken van één (1) jaar te rekenen vanaf de datum van levering van de goederen

 

17. Varia

17.1. Als één of meer bepalingen van deze verkoopvoorwaarden als ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar (zij het geheel of gedeeltelijk) beschouwd worden, zal de rest van die bepalingen en van deze verkoopvoorwaarden onaangetast blijven, volledig van kracht blijven en volledige uitwerking hebben alsof die ongeldige, onwettige of niet-afdwingbare bepaling(en) nooit bestaan zou(den) hebben.

17.2. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze verkoopvoorwaarden, mag het feit dat een partij geen of een laattijdige aanspraak maakt op een recht, rechtsmiddel of voorrecht in het kader van deze algemene verkoopsvoorwaarden niet geïnterpreteerd worden als een afstand van recht, rechtsmiddel of voorrecht, en geen enkele of gedeeltelijke uitoefening van een dergelijk recht, rechtsmiddel of voorrecht kan enige andere of verdere uitoefening van een dergelijk of een ander recht, rechtsmiddel of voorrecht uitsluiten. Een afstand van recht veronderstelt steeds een uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging. Indien een dergelijke uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging wordt gegeven door CONTINENTAL, dan kan de Klant zich niet op een dergelijke bevestiging beroepen voor een nieuwe (gelijkaardige) niet-naleving.

17.3. De Klant stemt ermee in dat CONTINENTAL alle facturen digitaal verstuurt